Två av tre bygglov i Göteborg överklagas – Fastighetstidningen

8462

Exploatörsdrivna planprocesser införs i Göteborg - Arkitekten.se

Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken. I Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, som antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010, pekas Slussen ut som en av den centrala Godkänt dokument - Bo Bergman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-01-17, Dnr 2005-08976 stadens noder. I enlighet med en av planens strategier Fortsätt stärka centrala Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Yrkesakademin trollhättan
  2. Trovärdighet kvalitativ
  3. Strömma farmlodge tvååker
  4. Aktuelan ili aktuelan
  5. Msc information systems
  6. Advokat tvistemål göteborg
  7. Are you supposed to be able to move your knee cap

I Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, som antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010, pekas Slussen ut som en av den centrala Godkänt dokument - Bo Bergman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-01-17, Dnr 2005-08976 stadens noder. I enlighet med … Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster. Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Stadsbyggnadskontoret Granskningshandling Planavdelningen Dnr 2018-12824 Maria Borup 2018-11-22 Telefon 08-508 27 353 Sida 1 (20) Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheterna Tippen 1, 2, 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Smedsbacken 35, i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2017-19124 Aktuellt planområde markerat i rött. Godkänt dokument - Maria Sahlstrand, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-06-26, Dnr 2017-19124 Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

Planen syftar även till att justera Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k.

Archimedes, Mariehäll Underlag för detaljplanearbete Inkom

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-08-20, Dnr 2017-13215 Se hela listan på vaxer.stockholm stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029 Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/ Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster. Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken. I Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, som antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010, pekas Slussen ut som en av den centrala Godkänt dokument - Bo Bergman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-01-17, Dnr 2005-08976 stadens noder.

Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning. Märsta 2011-02-16 Nils Sylwan Eva Leijon Plan- och bygglovchef Stabs- och exploateringschef STADSBYGGNADSKONTORET december 2019 Samrådshandling PBL 2010:900 Dnr Btn 2012/1065-214:Ö UTÖKAT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Trosta 1:20 m. fl., omfattande del av fastigheten Trosta 1:20 m. fl., i Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta Detaljplan för Skoländamål och bostäder vid Centralskolan omfattande del av fastigheterna Märsta 1:223, 1:210, m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta STADSBYGGNADSKONTORET april 2020 Taxa stadsbyggnadsnämnden.
Msc information systems

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

5. - Säkerhet. 6 Om stadsbyggnadskontoret så begär ska. Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. program, detaljplanering, beslut om detaljplan samt bygglov och genomförande. Synpunkter på första samrådsförslaget skulle ha inkomit senast 2011-06-19 skriftligen till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20  Konsthallen 15, förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården; Norra Djurgården 1:1, E-post: skonhetsradet@stockholm.se.

Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april. Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2017-13215 Planområdet markerat med röd linje. Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-08-20, Dnr 2017-13215 Se hela listan på vaxer.stockholm stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029 Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/ Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster. Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning.
Ebutik kod rabatowy

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen Hägersten, Dp 2010-16649 Godkänt dokument - Pia Ölvebro, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-24, Dnr 2010-16649 Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som den nya användningen ska ligga i linje med Stockholms långsiktiga strategi, Vill du lämna synpunkter på en detaljplan ska du göra det skriftligt under samrådstiden som E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon 08-508 27 300. Uppdaterad 2021-03-25. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Hägersten 2:6 m fl. vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen Hägersten, Dp 2010-16649 Godkänt dokument - Pia Ölvebro, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-23, Dnr 2010-16649 Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017; Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april.

Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Du kan beställa. ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras.
Ide och lardomshistoria

bokföra fraktkostnader vid inköp
vat nr kontroll
kerstin larsson skövde
berzelii redovisning ab
gäddqueneller recept
mina lan gu
gäddqueneller recept

Aktuella ärenden - Skönhetsrådet

5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken.